نما کامپوزیت پمپ بنزین

ورق های کامپوزیت آلومینیوم با خاصیت نسوز بودن بطور گسترده در جایگاه های سوخت و پمپ بنزین ها مورد استفاده قرار گرفته اند.

Call Now Button0912-844-1156